برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Ali Zand Vakili

Karevan

8 Like

همه شب نالم چون نی که غمی دارم

که غمی دارم

دل و جان بردی اما نشدی یارم

یارم


با ما بودی

بی ما رفتی

چو بوی گل به کجا رفتی

تنها ماندم


تنها رفتی

چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم

خون میبارم

دور از یارم


خون میبارم

فتادم از پا به ناتوانی

اسیر عشقم چنان که دانی

رهایی از غم نمیتوانم


تو چاره ای کن که میتوانی

گر ز دل بر آرم آهی آتش از دلم ریزد

چون ستاره از مژگانم اشک ِ آتشین ریزد

چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم


خون میبارم

دور از یارم

خون میبارم


نه حریفی تا بـا او غـم دل گویم

نه امیدی در خاطر که تو را جویم

ای شادی جان سرو روان کز بر ما رفتی

از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتیتنها ماندم

تنها رفتی

تنها رفتیComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!