برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Dang Show

Avaze Shab

2 Like

تا کی نفست به خود پرستی گذرد

یا در پی نیستی و هستی گذرد

می‌نوش به عمری که عجل در پی اوست

آن به که خواب یا به مستی گذرد


پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

با شب می‌گذرد آرام شب می‌گذرد


این غافله عمر عجب می‌گذرد

دریاب دمی که با طرب می‌گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد


پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

با شب می‌گذرد

هیهات شب می‌گذرد


تا کی نفست به خود پرستی گذرد

یا در پی نیستی و هستی گذرد

می‌ نوش به عمری که عجل در پی اوست

آن به که خواب یا به مستی گذرد


پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

با شب می‌گذرد

هیهات شب می‌گذرد

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!