برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Dang Show

Khoshtar Az

3 Like

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن


باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش

باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش

اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن


غم دل چند توان خورد که ایام نماند

غم دل چند توان خورد که ایام نماند

گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن

گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن


خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن


باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش

باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش

اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!