برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mehdi Ahmadvand

Bia Bia

8 Like

با من بیا

دختر شاه‌پریا

از من دور نشیا

به کسی نزدیک نشیا


تازه‌گیا یکمی مشکوکیا

میگم بهت کجا میری

میگی همین نزدیکیا

بیا بیا


تو فکر منیا

تو فکر یکی دیگه

بگو تو فکر کیا

بیا بیا بیا


نری با کسیا

من عاشق ِ تو شدم

قول بده عاشقم باشیا

با من بیا


دستمو بگیریا

همه با من ببیننت

رغیبا بشن رو سیا

بیا بیا


بی من جایی نریا

من تورو دوست دارم

منو دوست داشته‌باشیا

بیا بیا


تو فکر منیا

تو فکر یکی دیگه

بگو تو فکر کیا

بیا بیا بیا


نری با کسیا

من عاشق ِ تو شدم

قول بده عاشقم باشیا


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!